Naar content

Content met FAQ-theme Voor onderschrijving .

Content met FAQ-theme Voor onderschrijving .

Voor onderschrijving

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Welke zijn onze twee tarieven ?

Bij het afsluiten van de polis hebt u in de meeste gevallen de keuze tussen twee soorten tarieven:
  • "gewaarborgd tarief voor de volledige duur van het contract" (ook ‘gewaarborgd tarief' genoemd): dit betekent dat de premie vast blijft voor de volledige betalingsduur van uw polis.
  • "gewaarborgd tarief tijdens de eerste 3 jaar van het contract"(ook ‘niet-gewaarborgd tarief' of ‘ervaringstarief' genoemd): dit betekent dat de premie na de eerste 3 jaar van het contract voor herziening in aanmerking komt. Dit is het goedkoopste tarief.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

De ingangsdatum van mijn polis is niet dezelfde als de aktedatum van mijn krediet

U stelt vast dat de ingangsdatum vermeld in uw polis niet samenvalt met de reële aktedatum. U denkt dus dat de ingangsdatum van uw polis moet worden gewijzigd. Dit is niet altijd het geval. Dit hangt af van het aantal maanden tussen de ingangsdatum en de datum van ondertekening van het krediet. BNP Paribas Cardif verbindt zich er immers toe het overlijdenskapitaal, berekend in functie van de reële datum van de authentieke akte bij de notaris, te betalen voor zover de akte is verleden binnen de termijn van 4 maanden vanaf de ingangsdatum van de polis en op voorwaarde dat de polis 100% van het krediet dekt. Dekt de verzekeringspolis minder dan 100% van het krediet, dan verbindt BNP Paribas Cardif zich ertoe het evenredig deel van het overlijdenskapitaal te betalen, berekend in functie van de reële datum van de akte.

Deze verbintenis staat dus borg voor een perfecte samenhang tussen de overlijdensdekking en het krediet in verband daarmee.
Valt de ingangsdatum van uw polis na de datum van de akte, dan wordt het overlijdenskapitaal berekend in functie van deze ingangsdatum.
 

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Ik heb iets opgevangen van het concept "2/3". Waarover gaat het ?

U heeft al horen spreken over dit concept ‘2/3', maar u weet niet precies waarover het gaat.
Standaard betaalt u de premie van uw schuldsaldoverzekering bij BNP Paribas Cardif gedurende 2/3 van de duur van de dekking.

Bijvoorbeeld: voor een contract dat voorziet in 25 jaar dekking, bedraagt de standaardbetalingstermijn 16 jaar (= 2/3 van 25 jaar).
Natuurlijk kunt u ervoor kiezen om gedurende een andere termijn te betalen, maar die mag niet langer duren dan 2/3 van de contractduur.

Bijvoorbeeld: voor dit contract van 25 jaar zou u kunnen beslissen om te betalen in één keer (eenmalige premie) of gedurende een termijn van minder dan 16 jaar maar nooit gedurende meer dan 16 jaar.

Die 2/3 heeft alleen betrekking op de betalingsduur van de premies. U blijft immers gedekt tijdens het laatste derde (1/3), ook al moet u geen premies meer betalen.
 

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Hoe krijg ik een prijsofferte voor een nieuwe polis ?

U wenst een prijsofferte te ontvangen voor een nieuw contract ?
U kunt zelf een simulatie maken door te surfen naar https://srd.cardif.be/NL/simulatie.html.
U kunt ons ook uw aanvraag bezorgen via de link "Contact" .  Vergeet zeker niet volgende gegevens te vermelden.

We bezorgen u zo snel mogelijk een prijsofferte.

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Wat is de bijkomende waarborg "overlijden door ongeval"?

In de hoofdwaarborg ‘overlijden' bent u verzekerd voor zowel overlijden als gevolg van ziekte als overlijden aan de gevolgen van een ongeval.
We bieden u echter de mogelijkheid om een bijkomende waarborg ‘overlijden door ongeval' aan te gaan.
Hierdoor kunt u extra kapitaal verzekeren in het geval van overlijden door ongeval.
In geval van overlijden door ongeval tijdens de looptijd van deze polis worden het verzekerd kapitaal van de waarborg ‘overlijden' en het verzekerd kapitaal voor de waarborg ‘overlijden door ongeval' terugbetaald.
 
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Welke dekking(en) kan ik afsluiten?

U verzekert zich altijd voor overlijden (door ziekte en ongeval).  In bepaalde gevallen kunnen bijkomende waarborgen worden afgesloten (bv. bij verlies van werk, arbeidsongeschiktheid ...).
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Welk kapitaal kan ik verzekeren?

U kiest bij het afsluiten van een polis Hypo Protect het verzekerde kapitaal. Idealiter verzekert u zich voor het totale ontleende kapitaal.  Maar u heeft de mogelijkheid om een lager kapitaal te onderschrijven (u kunt het totale bedrag van de lening ook in 2 contracten onderschrijven wanneer er bijvoorbeeld 2 mede-ontleners zijn). Meestal wordt het verzekerde kapitaal bepaald in samenspraak met de financiële instelling die u het krediet toekent. Let op : het verzekerd kapitaal moet minimaal 25.000 EUR bedragen.
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Kan ik als zelfstandig ondernemer ook een contract Hypo Protect sluiten?

Ja, u kunt als zelfstandig ondernemer ook een contract Hypo Protect afsluiten voor de dekking van uw professioneel hypothecair krediet of uw investeringskrediet. Uw bedrijf wordt dan verzekeringsnemer, u bent de verzekerde en de begunstigde in geval van overlijden is opnieuw uw bedrijf.
 
logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Kan ik direct bij BNP Paribas Cardif een verzekeringspolis afsluiten?

Dit is inderdaad mogelijk.  Om een verzekering af te sluiten, kunt u ons uw aanvraag bezorgen via de link  "Contact".

U kunt ook contact opnemen met uw makelaar en zo onder zijn begeleiding uw polis laten opstellen.
 

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Wat is Hypo Protect 2 WIN?

Naast de formule ‘CLASSIC' (= 1 contract per persoon) biedt onze maatschappij u de mogelijkheid om een contract af te sluiten voor 2 personen, i.e. de formule ‘2WIN'.

Met deze formule kunnen beide personen samen een verzekering aangaan voor eenzelfde welbepaald kapitaal. Bij overlijden van een van de verzekerden wordt het verzekerd kapitaal terugbetaald en komt er automatisch een einde aan het verzekeringscontract. Let dus goed op wanneer u slechts een deel van het geleend bedrag verzekert.

Contracten met de formule 2WIN zijn steeds niet-fiscaal en het is niet mogelijk om in het kader van deze polis te kiezen voor een aanvullende of facultatieve waarborg.
 

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Wat is Hypo Protect Classic?

Hypo Protect Classic is een individueel contract, voor 1 verzekerde.

Hypo Protect 2win voorziet in een dekking voor 2 personen. Meer informatie over Hypo Protect 2Win vindt u in de vraag "Wat is Hypo Protect 2WIN? ".

 

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Wat is Hypo Protect?

Hypo Protect is de schuldsaldoverzekering die BNP Paribas Cardif u aanbiedt en die in geval van overlijden in een tussenkomst voorziet.
In bepaalde gevallen kunnen bijkomende waarborgen worden afgesloten (bv. bij verlies van werk, arbeidsongeschiktheid ...).

Er bestaan 2 versies: Hypo Protect Classic en Hypo Protect 2WIN.
 

logo BNP Paribas Cardif
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tel: 02/528 00 03
Email: be.customer@cardif.be
Voor onderschrijving

Wat is een schuldsaldoverzekering ?

Een schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering die kan worden aangegaan bij het afsluiten van een hypothecair krediet.  Zo beschermt u uw partner of andere erfgenamen in het geval u overlijdt voordat het geleende kapitaal werd terugbetaald.  Zo kunt u vermijden dat de maandelijkse aflossingen voor de lening te hoog zouden uitvallen voor de langstlevende partner.