Legal Information

Gelieve deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen

WANNEER U ZICH TOEGANG VERSCHAFT TOT DEZE WEBSITE, ZE BEZOEKT OF ER GEBRUIK VAN MAAKT, GAAT U PERSOONLIJK EN IN NAAM VAN DE JURIDISCHE ENTITEIT WAARVAN U EEN VERTEGENWOORDIGER, TUSSENPERSOON OF WERKNEMER BENT, WANNEER U IN DIE HOEDANIGHEID HANDELT, ERMEE AKKOORD DAT U GEBONDEN BENT DOOR DE HIERNAVOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN KUNNEN GEWIJZIGD WORDEN ZONDER DAT U HIERVAN VOORAF SCHRIFTELIJK OP DE HOOGTE WORDT GEBRACHT.
INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, VERSCHAF U DAN GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE, BEZOEK ZE NIET EN MAAK ER GEEN GEBRUIK VAN, NOCH VAN DE GEBODEN INFORMATIE EN DIENSTEN

DEFINITIES

informatie: alle informatie in ongeacht welke vorm, onder meer teksten, lay-out, illustraties, software, grafische gegevens of andere items.
Site: deze website met als URL: https://www.bnpparibascardif.be
Gebruiker: de persoon die zich toegang verschaft tot deze site, ze bezoekt of ervan gebruik maakt, met inbegrip van de juridische entiteit waarvan hij (zij) een vertegenwoordiger, een tussenpersoon of een werknemer is.

VERANTWOORDELIJKE ENTITEIT

Deze site wordt beheerd door "Cardif Assurance Vie", met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Bergensesteenweg 1424, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0 435 018274, erkend als verzekeringsmaatschappij onder FSMA nr. 979.
HOEDANIGHEID VAN BNP PARIBAS CARDIF
De gebruiker aanvaardt dat BNP Paribas Cardif als verzekeraar optreedt en gebruikt met dit doel de geleverde informatie.
De gebruiker aanvaardt dat die informatie, goederen en diensten door derden aangeboden kunnen worden.
BNP Pariabs Cardif garandeert bijgevolg niet de juistheid, de betrouwbaarheid en / of de volledigheid van die informatie, de kwaliteit van de goederen en diensten, noch de betrouwbaarheid.


INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

De informatie die op deze site verschijnt, is eigendom van BNP Paribas Cardif of van derden, en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of wijziging in ongeacht welke vorm en met ongeacht welk middel van de hele site of een gedeelte ervan, met commerciële doeleinden is ten strengste verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de houder van de intellectuele eigendomsrechten.
De gebruiker kan alle inlichtingen over de houder van een dergelijk recht bekomen bij BNP Paribas Cardif op het hiervoor vermelde adres.
Algemene toegangsregels, links naar sites van derden.
BNP Paribas Cardif heeft het recht, de gebruiker de toegang tot de site te ontzeggen, om ongeacht welke reden, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de gebruiker recht heeft op een schadeloosstelling.
De informatie op deze site heeft niet tot doel advies te verstrekken en mag dus ook niet als dusdanig geïnterpreteerd worden. BNP Paribas Cardif is niet aansprakelijk (ook niet in geval van onachtzaamheid) voor de gevolgen van beslissingen die genomen worden op grond van informatie van deze site. De informatie op deze site is louter informatief en betreft geen enkel aanbod. De aanbiedingen worden enkel gedaan en mogen enkel in aanmerking genomen worden indien ze volgens de toepasselijke wetgeving, wettelijk en toegestaan zijn. De aanbiedingen zijn beperkt tot de landen of rechtsgebieden die uitdrukkelijk vermeld zijn en mogen niet in aanmerking genomen worden door personen die zich vanuit een ander land of rechtsgebied toegang verschaffen tot de site, ze bezoeken of ervan gebruik maken.
De gebruikers moeten zich ervan vergewissen of het recht van hun eigen land hun toestaat om toegang te hebben tot die informatie. Indien hun recht het hun niet toestaat, mogen ze zich geen toegang verschaffen tot deze site, noch ze bezoeken of ervan gebruikmaken.


AANSPRAKELIJKHEID

BNP Paribas Cardif levert aanzienlijke inspanningen om op deze site actuele en waardevolle informatie te verstrekken. Die informatie wordt regelmatig gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker.
BNP Paribas Cardif geeft evenwel geen garantie op de informatie, goederen en diensten van de site en ze garanderen evenmin dat de informatie op deze site volledig, actueel, betrouwbaar en correct is.
De informatie kan bovendien technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. BNP Paribas Cardif kan op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen aan de site aanbrengen.
BNP Paribas Cardif heeft het recht, de toegang tot de site geheel of gedeeltelijk te onderbreken, en ook om bepaalde inhouden van de site te schrappen, zonder dat de gebruiker daarvan vooraf schriftelijk in kennis wordt gesteld. Deze onderbreking of schrapping zal in geen geval aanleiding geven tot een schadeloosstelling.
Aangezien het Internet inherent een onbetrouwbaar medium is, aanvaardt de gebruiker dat de via het internet geleverde diensten niet steeds foutloos of ononderbroken zijn.
Bijgevolg kunnen BNP Paribas Cardif, haar moedervennootschappen, dochterondernemingen, verbonden entiteiten, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers, behalve in geval van fraude of bedrieglijk opzet, niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele rechtstreekse, onrechtstreekse of andere schade die voortvloeit uit of te maken heeft met de toegang tot of het gebruik van deze site of van een andere door een hyperlink verbonden site, of die de gebruiker kan oplopen als gevolg van, of in verband met (zonder afbreuk te doen aan het gemene recht): - de onderbreking, stopzetting of disfunctionering van de site, voornamelijk in geval van een stopzetting wegens onderhoud of herstelling van het computersysteem of van een technische panne van dat systeem, de servers of de telecommunicatielijnen; - elke diefstal, verlies, vernietiging van gegevens, software of computeruitrusting ten gevolge van een onwettelijke toegang door derden in de computersystemen van BNP Paribas Cardif of van de gebruiker, of als gevolg van een virus dat afkomstig is van de site, het internet, of van het computersysteem of een server van Cardif of van een gebruiker.

VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker houdt zich aan de instructies van BNP Paribas Cardif betreffende de diensten en maakt geen onwettelijk of immoreel gebruik van de site. Elke inbreuk kan aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechterlijke vervolging.
De gebruiker maakt gebruik van alle vereiste en gepaste maatregelen inzake veiligheid en vertrouwelijkheid in verband met het gebruik van deze site. De gebruiker is aansprakelijk voor alle elektronische verkeer met BNP Paribas Cardif, waarbij hij gebruik maakt van een paswoord dat aan de gebruiker is toegekend, alsook voor elk niet-toegestaan gebruik van de site door personen die via de gebruiker toegang kregen tot de site.
Indien de gebruiker vaststelt dat een derde zich onwettig toegang verschafte tot de site, moet hij Cardif daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Cardif zal dan de vereiste maatregelen nemen om daaraan een einde te maken.
Tenzij de gebruiker bewijst dat de onwettige toegang tot de site door een derde te wijten is aan een ernstige tekortkoming of aan een bedrieglijk opzet vanwege BNP Paribas Cardif, moet de gebruiker BNP Paribas Cardif schadeloosstellen voor alle kosten, verlies of schade die BNP Paribas Cardif zou kunnen geleden hebben ten gevolge van een onwettige toegang door een derde.


PRIVACY

De Belgische wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing bij de registrering en verwerking van de persoonsgegevens door BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardif verbindt zich ertoe, deze wetgeving na te leven bij de registrering en verwerking van uw persoonsgegevens die tijdens uw bezoek op deze site meegedeeld worden.
Als gebruiker van deze site gaat u ermee akkoord dat BNP Paribas Cardif - de houder van het bestand - uw persoonsgegevens registreert en verwerkt voor: marketingdoeleinden, het beheer van de klanten (met inbegrip van potentiële klanten) van CARDIF Assurance Vie NV (met maatschappelijke zetel te 75009 Paris, boulevard Haussmann 1 - zetel filiaal : Bergensesteenweg 1424 te 1070 BRUSSEL - erkende verzekeringsmaatschappij onder nummer FSMA 979), van CARDIF Assurances Risques Divers NV (met maatschappelijke zetel te 75009 Paris, boulevard Haussmann 1 - zetel filiaal : Bergensesteenweg 1424 te 1070 BRUSSEL - erkende verzekeringsmaatschappij onder nummer FSMA 978) , het voorkomen van fouten, het opstellen van statistieken en tests, commerciële prospectie en direct mailing.
U aanvaardt dat deze persoonsgegevens verstrekt worden voor de hiervoor vermelde doeleinden of aan andere personen om wettelijke verplichtingen na te komen of in geval van wettig belang.
U hebt het recht, BNP Paribas Cardif en derden aan wie ze de gegevens heeft bezorgd, gratis te vragen om het gebruik van uw gegevens die via deze site verzameld worden met het oog op Direct Marketing, te stoppen.
U hebt het recht op inzage en correctie van uw gegevens. Elke persoon die zijn identiteit aantoont, heeft het recht zijn door BNP Paribas Cardif verwerkte persoonsgegevens in te kijken. Die persoon kan op elk ogenblik de rechtzetting van die gegevens vragen. Om die rechten uit te oefenen, moet u een ondertekend en gedateerd schriftelijk verzoek versturen naar het in paragraaf 2 vermelde adres ter attentie van de Dienst Compliance.
U kunt bijkomende inlichtingen bekomen door raadpleging van het register van de geautomatiseerde verwerkingen, dat door de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt bijgehouden op het volgende adres: Hoogstraat, 1000 Brussel.


COOKIES EN JAVA

Deze site maakt gebruik van JavaTM en Sun MicrosystemsTM. Misschien zijn sommige functies van deze site niet beschikbaar indien de optie Java op de browser niet geactiveerd is. Voor technische details kan de gebruiker de technische documentatie van zijn software raadplegen.
De "cookies" zijn piepkleine bestanden die op de harde schijf van de gebruiker gekopieerd worden om de site gemakkelijker te kunnen gebruiken. Cardif maakt occasioneel gebruik van de "cookies" om bepaalde aspecten van haar site te personaliseren.
De gebruiker kan het gebruik van de "cookies" in belangrijke mate zelf beheren via zijn browser. De gebruiker kan die zodanig configureren dat hij op de hoogte gebracht wordt van de aanmaak van een "cookie" of dat hij de aanmaak ervan verhindert.
BNP Paribas Cardif kan geen optimale werking van de site garanderen, indien de gebruiker het gebruik van de "cookies" via zijn browser uitschakelt.


AUTONOMIE

Indien sommige bepalingen van deze algemene voorwaarden als niet-uitvoerbaar worden beschouwd, blijven de overige bepalingen ongewijzigd en wordt de niet-uitvoerbare bepaling vervangen door een uitvoerbare bepaling die de onderliggende bedoeling van de niet-uitvoerbare bepaling het meest benadert.


TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de site en deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd voor alle geschillen dienaangaande, dit onverminderd het feit dat BNP Paribas Cardif in geval van een geschil een andere rechtbank kan kiezen die bevoegd is volgens de toepasselijke wetgeving.
Een afgedrukte versie van deze algemene voorwaarden en van elke elektronische vermaning wordt aanvaard in alle gerechtelijke of administratieve procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als alle documenten en rechtspersonenregisters die op papier aangemaakt en bewaard worden.


TOEPASSELIJK RECHT EN BELASTINGSREGIME

De overeenkomsten zijn onderworpen aan de Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de levensverzekeringen. De fiscale wetgeving van de woonstaat van de verzekeringsnemer is toepasselijk op de fiscale en/of sociale lasten die eventueel op de premies worden gelegd. In voorkomend geval is de wetgeving van toepassing van de woonstaat van de vestiging van de rechtspersoon voor wiens rekening de polis gesloten is. De fiscale wetgeving van de woonplaats van de verzekeringsnemer bepaalt de eventuele toekenning van fiscale voordelen vanwege de premies. In bepaalde gevallen kan de wetgeving worden toegepast van het land waar belastbare inkomsten verkregen worden. De op de inkomsten toepasselijke belastingen en eventuele andere lasten worden vastgelegd door de wet van de woonstaat van de begunstigde en/of door de wet van het land waar de belastbare inkomsten worden verkregen. Wat de successierechten betreft, is de fiscale wetgeving van de woonstaat van de overledene en/of de wet van de woonstaat van de begunstigde(n) van toepassing

Laatste bijwerking dd 04/08/2011 - Copyright© Cardif 2008 - All rights reserved