Inleiding
De Europese richtlijn inzake financiële markten ('MiFID'), die ernaar streeft de beleggers te beschermen, de concurrentie te bevorderen en de markt in het algemeen en de kapitaalmarkten in het bijzonder transparanter en efficiënter te maken, werd voor het verzekeringswezen omgezet in de wet Twin Peaks II. Krachtens deze wet is BNP Paribas Cardif België voortaan verplicht bepaalde administratieve en organisatorische maatregelen te treffen om belangenconflicten in verband met de verkoop van zijn producten en diensten beter te detecteren, te controleren en te beheren.

BNP Paribas Cardif België heeft verschillende beleidslijnen uitgewerkt om de belangen van zijn klanten te beschermen. Hieronder stellen we deze in grote lijnen voor. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht bij BNP Paribas Cardif België:

Contact:
BNP Paribas Cardif
Afdeling Compliance

Warandeberg 8 Bus 2
1000 Brussel
compliance@cardif.be
Beleid inzake belangenconflicten van BNP Paribas Cardif België
Net als alle financiële dienstverleners loopt BNP Paribas Cardif België het risico te maken te krijgen met belangenconflicten ten gevolge van zijn activiteiten. De belangen van de klant beschermen is een absolute prioriteit. Daarom stelt het beleid 'Belangenconflicten, geschenken en uitnodigingen' van BNP Paribas Cardif België de volgende doelen voorop:
  • situaties herkennen die tot een belangenconflict kunnen leiden en de belangen van de klant kunnen schaden;
  • systemen en mechanismen invoeren waarmee conflicten kunnen worden beheerd;
  • die systemen en mechanismen toepassen om elke schending van de belangen van de klant te voorkomen in het kader van conflicten die worden vastgesteld door BNP Paribas Cardif België.
Belangenconflicten
Belangenconflicten zijn inherent aan financiële activiteiten (ook al wordt de toepasselijke regelgeving nageleefd). Omdat ze nu eenmaal bestaan, moet BNP Paribas Cardif België in staat zijn ze te herkennen en te beheren. Dat kan aan de hand van een specifiek beleid.

Het betreffende beleid geldt voor de volgende belangenconflicten:
  • potentiële belangenconflicten tussen BNP Paribas Cardif België en derden (klanten, tussenpersonen en leveranciers);
  • potentiële belangenconflicten tussen klanten van BNP Paribas Cardif België;
  • potentiële interne belangenconflicten.

BNP Paribas Cardif België is nagegaan welke belangenconflicten zich binnen zijn activiteiten kunnen voordoen.

Het kan onder andere om de volgende conflicten gaan:
  • het bezit van vertrouwelijke gegevens van andere klanten die, als ze op ongepaste wijze zouden worden verspreid of gebruikt, gevolgen zouden hebben voor de verleende diensten;
  • het aanvaarden van geschenken of voordelen die als strijdig kunnen worden beschouwd met de verplichtingen van BNP Paribas Cardif België ten aanzien van zijn klanten;
  • externe activiteiten of persoonlijke relaties van medewerkers van BNP Paribas Cardif België die schadelijk kunnen zijn voor de klanten;
  • persoonlijke relaties tussen medewerkers van BNP Paribas Cardif België en klanten of tussenpersonen die een bron van belangenconflicten kunnen zijn.
Maatregelen
De volgende maatregelen zijn volgens BNP Paribas Cardif België gepaste antwoorden op de verplichting om bij elk belangenconflict alle mogelijke maatregelen te nemen teneinde de belangen van de klant te vrijwaren.

1. Beleidslijnen en procedures

BNP Paribas Cardif België heeft voor al zijn activiteiten beleidslijnen en procedures uitgewerkt om potentiële belangenconflicten te voorkomen, te detecteren en te beheren. Deze beleidslijnen en procedures worden aan de medewerkers voorgesteld in het kader van specifieke opleidingen en worden voortdurend gecontroleerd en geactualiseerd.

2. Vertrouwelijkheid van gegevens

De medewerkers van BNP Paribas Cardif België moeten te allen tijde de vertrouwelijkheid van de gegevens van hun klanten en tussenpersonen in acht nemen en mogen dergelijke gegevens niet vrijgeven of op ongepaste wijze gebruiken.

3. Variabel loon van personeelsleden van BNP Paribas Cardif België

Het variabele loon en de potentiële premies die worden toegekend aan de medewerkers van BNP Paribas Cardif België, hangen af van objectieve criteria die onder andere gekoppeld zijn aan de winst van de onderneming. Het variabele loon vormt slechts een gering onderdeel van de totale verloning van de begunstigden.

4. Commissies en vergoedingen betaald aan derden

Het vergoedingsbeleid voor de tussenpersonen van BNP Paribas Cardif België is beschikbaar op een duurzame drager via de website van het bedrijf: 
http://www.bnpparibascardif.be/nl/pid3080/belangenconflicten.html

Commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen die aan derden worden aangeboden of van derden worden ontvangen in verband met een verzekeringsdienst, zijn enkel aanvaardbaar als ze bedoeld zijn om de kwaliteit van de dienst die aan de klant wordt aangeboden te verbeteren en als ze voor BNP Paribas Cardif België geen hindernis vormen om in het belang van de klant te blijven handelen.

5. Belangenconflicten waar medewerkers bij betrokken zijn

BNP Paribas Cardif België heeft beleidslijnen uitgewerkt om conflicten tussen de privébelangen van zijn medewerkers en die van zijn klanten te voorkomen. Sommige belangenconflicten worden besproken in specifieke bepalingen. Dat is het geval voor externe professionele activiteiten en mandaten van medewerkers buiten BNP Paribas Cardif België.

6. Geschenken

Medewerkers van BNP Paribas Cardif België mogen enkel onder bepaalde voorwaarden geschenken en uitnodigingen aannemen of aanbieden en enkel indien hun handelswaarde en frequentie stroken met een normale zakelijke relatie. Een medewerker mag in geen geval voor meer dan € 230 per jaar aan geschenken geven/ontvangen aan/van een derde. Als geschenken of uitnodigingen niet aan de voorwaarden voldoen, mag de medewerker ze niet aannemen.

7. Informatieplicht

Wanneer een conflict niet op bevredigende wijze kan worden opgelost of wanneer de getroffen maatregelen de belangen van de klant onvoldoende beschermen, wordt de klant op de hoogte gebracht van het belangenconflict, zodat hij/zij met kennis van zaken kan beslissen of hij/zij een beroep wil blijven doen op de diensten van BNP Paribas Cardif België.

8. Mogelijkheid om een aanvraag te weigeren

Wanneer BNP Paribas Cardif België van mening is dat een belangenconflict niet kan worden opgelost, behoudt BNP Paribas Cardif België zich het recht voor de aanvraag van een klant te weigeren en zich ervan te onthouden namens die klant te handelen, teneinde diens belangen te beschermen.