1. Definitie en algemene toegangsregels

De "Website" betekent deze website zoals openbaar gemaakt door BNP Paribas Cardif Belgique, hierna "de Verzekeraar" en/of de verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Verzekeraar deel uitmaakt en alle informatie en materiaal die de Website bevat.

Deze Website bevat tevens links naar websites die openbaar zijn gemaakt door derden. Links naar deze Website kunnen ook worden inbegrepen in websites van derden. De Verzekeraar heeft deze niet nagezien en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot alle informatie of materiaal dat is geplaatst op één van de sites die zijn verbonden met deze Website. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze Website, betekent niet dat de Verzekeraar de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt. Evenmin geeft de Verzekeraar een impliciete of expliciete beoordeling met betrekking tot de exactheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de websites van derden kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of de eerbaarheid van derden.

De inhoud van de Website is vatbaar voor wijzigingen. Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar in alle geografische gebieden. Het al dan niet in aanmerking komen om een product of dienst te ontvangen kan onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Verzekeraar of van haar desbetreffende verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Verzekeraar deel uitmaakt. Personen die zich een toegang verschaffen tot deze Website, die deze bezoeken of er gebruik van maken moeten zich ervan vergewissen of het recht van hun eigen land hen toestaat om de informatie te verkrijgen of zich moeten onthouden om zich dienovereenkomstig een toegang te verschaffen tot de Website, deze te bezoeken en/of ervan gebruik te maken.

2. Uitgever
De uitgever van deze Website is: BNP Paribas Cardif, benaming van Cardif Assurance Vie - BE0435018274 en Cardif Assurances Risques Divers - BE0435025994, Warandeberg 8, bus 2 - 1000 Brussel

BNP Paribas Cardif is een verzekeringsonderneming naar Frans recht, en actief in België door middel van een bijkantoor. De controle inzake consumentenbescherming wordt uitgeoefend door de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De adressen van de toezichthoudende organen zijn:

Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 10-16, 1000 Brussel - België, www.fsma.be

Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel - België, www.nbb.be
3. Website inhoud en -materiaal
De informatie en het materiaal op deze Website dienen enkel ter informatie voor de personen die deze Website consulteren inzake financiële producten/diensten aangeboden en/of verdeeld door de Verzekeraar.

De informatie en het materiaal op deze Website heeft niet het verstrekken van persoonlijk advies als doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het financieel, beleggings-, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies, zelfs niet indien deze informatie verwijst naar een financieel instrument dat het voorwerp uitmaakt van een publiek aanbod. Elk aanbod is bovendien beperkt tot landen of rechtsgebieden die daarin uitdrukkelijk worden vermeld en kunnen niet in overweging genomen worden door personen, afkomstig van om het even welk ander land of rechtsgebied, die toegang hebben tot de website, die deze bezoeken of er gebruik van maken.
4. Intellectuele eigendomsrechten
De informatie en het materiaal op deze Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die in het bezit zijn van of waarop een aanspraak wordt gemaakt door de Verzekeraar, haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Verzekeraar deel uitmaakt of derden. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. U stemt ermee in deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Verzekeraar.
5. Persoonsgegevens en elektronische communicatie
Wij verwijzen naar de Privacy notice en het cookiebeleid die beschreven zijn op deze website.

Elke persoon die zich wendt tot een dienst van de Verzekeraar, die het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel impliceert (telefoon, e-mail, internet, online gesprek enz.) gaat akkoord met de registratie en de behandeling van de elektronische communicatie die hiermee verband houdt, met inbegrip van de inhoud en van de gegevens die er op betrekking hebben met de bedoeling om de activiteiten van de Verzekeraar, de kwaliteit van de dienstverlening en de verbetering van producten en diensten (zowel bestaande producten en diensten als producten en diensten die nog in ontwikkeling zijn) te verzekeren. De gegevens die betrekking hebben op de elektronische communicatie en de inhoud ervan kunnen bewaard worden tot het einde van de periode tijdens dewelke de onderliggende verrichting juridisch kan worden betwist.
6. Vertrouwelijkheid
Alle informatie of materiaal die naar de Verzekeraar wordt gestuurd via deze Website wordt behandeld overeenkomstig de wettelijke en reglementaire vereisten.
7. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid
Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. Tenzij de wet uitdrukkelijk bepaalt welke de bevoegde rechter is, kan de vordering ingesteld worden voor:

- de rechter van de woonplaats van de verweerder of één van de verweerders;

- de rechter van de plaats waar de verbintenissen of één van de verbintenissen waarover het geschil loopt, ontstaan zijn of waar zij werden, worden of moeten worden uitgevoerd;

- de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder gesproken heeft met de verweerder indien deze, noch in voorkomend geval één van de verweerders, zijn woonplaats heeft in België of in het buitenland.
8. Autonomie en wijzigingen

Indien bepaalde bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden als onafdwingbaar zouden worden beschouwd, zullen de resterende bepalingen ongeschonden zijn en zal de onafdwingbare bepaling worden vervangen door de afdwingbare bepaling die het dichtst aansluit met de onderliggende bedoeling van de onafdwingbare bepaling. Deze overeenkomst zal deel uitmaken van alle andere overeenkomsten die u met de Verzekeraar of één van zijn verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Verzekeraar deel uitmaakt hebt afgesloten of zult afsluiten.

De Verzekeraar kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

9. Aansprakelijkheid van derden

Ieder onrechtmatig of verboden gebruik van deze Website, onder meer door schade te berokkenen aan de gehanteerde software en de verstrekte data, door middel van virussen, door vernietiging en/of datamanipulatie, geeft aanleiding tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Het niet inroepen of afdwingen door de Verzekeraar, zelfs tijdelijk, van deze of andere rechten voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden en/of die het gebruik van deze Website betreffen, kan onder geen enkel beding geïnterpreteerd worden als of tot gevolg hebben dat afstand wordt gedaan van of verzaakt wordt aan enig recht of enige vordering.

 

(versie 11/04/2018)